Целта на рекламата е да насочи съзнанието в определена посока – покупка, марково наименование, стоково предимство, конкретна полза за потребителя и т.н. Съществуват много дефиниции за същността . Едно от най-разпространените е на Американската асоциация по маркетинг: “Рекламата е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно установен източник.” Oпределението на Филип Котлър звучи по-обобщено: “Рекламата представлява нелична форма на комуникация, осъществявана посредством платени средства за разпространение на информация, с ясно указан източник на финансиране.”
За да изпълнява правилно своята роля, тя трябва да работи по няколко направления.
Класификациите на видовете и подвидовете реклами са разнообразни и многобройни. Разделението може да бъде осъществено на базата на няколко основни признака.

Според това кой и какво точно рекламира тя бива:
Обща групова (няколко институции) – осъществява се съвместно от рекламодатели, които принадлежат към различни отрасли, предлагат различни стоки и услуги или са на еднаква степен на възпроизводствения процес;

122-mega-reklamaИнституционна (организационна, фирмена, корпоративна, индивидуална, наричана също „престижна”) – рекламата на институциите като организирани социални системи: държавни, кооперативни и частни организации, учреждения, обществени организации и пр.;

Колективна стокова – вид обща реклама, осъществявана от рекламодателите съвместно в полза на една стока (услуга), предимно за масово потребление, в национален или международен мащаб. Отличава се с продължителност на рекламното усилие и многоканално на комуникацията, за да се повлияе върху възможно най-голяма аудитория.

Групова стокова реклама – използва се най-вече там, където е необходимо да се внедри родова стокова марка;

Стокова – реклама на точно определена стока.

Според това как се рекламира, рекламата бива:
Осведомяваща (информираща, градивна) – тази, която преди всичко информира потенциалните купувачи за реалните достойнства на препоръчваната стока, въвежда нови продукти на пазара, а не цели изместването на конкурента или налагането на “излишни” нови марки.

Агресивна реклама е обществено безполезна или дори вредна реклама, която цели единствено да измести конкурентните фирми от пазара. Като нейна алтернатива се сочи осведомяващата реклама. На практика разграничаването между тези два вида реклама е трудно и често невъзможно.

От друга гледна точка, според отношението на рекламата към етапа на жизнения цикъл на стоката преобладават три последователни фази: начална (въвеждаща) фаза; конкурентна (утвърждаваща) фаза, през която на обществеността се предоставя подробна информация за стоката или марката след появата на пазара; и напомняща (поддържаща) фаза.

Въвеждаща (информираща) реклама – в началната фаза от жизнения цикъл на стоката. Основна черта на въвеждащата реклама е интензивността, свързана с високи разходи по обхващането на широка аудитория, които са за сметка на печалбата и се компенсират в следващите фази.

Поддържаща (утвърждаваща, убеждаваща) реклама е тази, чиято цел е да затвърди и запази вече завоювана позиция на пазара, като стабилизира търсенето на дадена стока или услуга, на дадена марка на съществуващото равнище. Намира приложение в средните фази от жизнения цикъл на стоката (растеж и зрелост) и особено в периоди на криза или нестабилност на пазара.

Напомняща (поддържаща) реклама – основното и предназначение е да поддържа в съзнанието на обществеността информация за дадена стока, марка или фирма, за да запази верността на купувача и да попречи на внедряването и налагането на конкурентните стоки (марки, фирми), без при това да предоставя нова информация или без да представя стоката в нови аспекти. Напомнящата реклама се ползва от рекламодатели, чиито марки са вече известни, но са във фазата на зрелост, спад или на неконкурентоспособност от жизнения цикъл на стоката. Тя поддържа в съзнанието на купувачите информацията за стоката, запазвайки верността към марката, добавяйки нова информация за фирмата. Напомнящата реклама има и покупно действие – прилагана в близост до местата на покупката, тя води до импулсивни покупки.

Според сферата на обществения живот могат да бъдат разграничени няколко вида реклами:
vidove-reklama-eseПолитическа – има за цел популяризиране и налагане на политически партии, движения, платформи, съюзи и други.

Социална – има за цел популяризиране и налагане на обществено значими идеи сред широките маси, като съдейства на здравната профилактика, на кръводаряването, приобщава към опазване на околната среда, ограмотява относно хигиената, безопасността и други.

Стопанска – обхваща различни форми на нелично представяне на стоки, услуги, производители, марки, търговци и дори отделни лица със стопанска цел. Тя се дели на: потребителска, селскостопанска, работна.

Според начина на възприемане, рекламата е: зрителна; звукова; звуково зрителна (аудио-визуална); зрително обонятелна; зрително вкусова; зрително осезателна.

Според психологическите признаци в практиката важно значение придобиват реклами, основаващи се на постиженията на съвременната психология и теория като: рационално действащата; ирационалната; емоционалната; рекламата, основана върху положителни призиви или разчитаща на отрицателни; апелираща към инстинктите; импулсивно действащата реклама; подсъзнателната; несъзнателната (подпраговата).

Според териториалния обхват рекламата се дели на: регионална (местна); национална; международна; глобална.

Сега вече знаете! 🙂

Споделете: